Poučení spotřebitele

Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

realizované ze strany  podnikatele

Stanislav Tichý, fyzická osoba podnikající jako samostatný realitní zprostředkovatel podle Zákona 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování 

IČ 49556240, sídlo 783 16 Bělkovice-Lašťany 678, tel. 773 474 928, e-mail info@stanislav-tichy.cz, datová schránka 6icas4p 

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

adresované všem potenciálním klientům zprostředkovatele

(dále jako „Zájemce“)

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního zájemce v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Realitním zprostředkovatelem, o tom, že:

Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování, práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy, byla–li tato uzavřena mimo prostory, obvyklé pro podnikání Realitního zprostředkovatele (viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a přitom Realitní zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o nákup předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Realitního zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Realitní zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem.