Vnitřní oznamovací systém

Stanislav Tichý, IČ 49556240, se sídlem 783 16 Bělkovice-Lašťany 678, fyzická osoba podnikající jako samostatný realitní zprostředkovatel podle Zákona 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování (dále jako „Povinný subjekt“), v souladu s novelou Zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s účinností od 1.8.2023, zavedl Vnitřní oznamovací systém (dále jako „VOS“) podle Zákona č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jako „Zákon“).

Účelem VOS je umožnit fyzickým osobám, stanoveným Zákonem, podávat oznámení o možném protiprávním jednání, splňujícím parametry Zákona, o kterém se dozvěděly v souvislosti s činností povinné osoby.

VOS stanovuje postupy a nástroje, sloužící v souladu se Zákonem k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, komunikaci s oznamovatelem a ochraně informací, uvedených v oznámení.

K příjmu, zpracování a vyřizování všech oznámení dle Zákona je oprávněna pouze pověřená příslušná osoba. Oznámení je pověřené osobě možno podat  ústně osobně či telefonicky, nebo písemně dopisem, e-mailem, datovou schránkou, apod.

Příslušná osoba posoudí přijaté oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. 

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu stanovenou Zákonem


Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení podle Zákona je:

Stanislav Tichý

tel.: 773 474 928

e-mail: info@stanislav-tichy.cz

dastová schránka: 6icas4p